Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Antibakteriální ethanol gel 1l

Kód produktu: L0320
245,00 Kč
202,48 Kč bez DPH
Skladem
ks

Detailní popis

- antibakteriální gel na bázi lihu
- směs pro dezinfekci rukou
- gel pro přímé použití
- ZÁKAZ KONZUMACE

objem: 1l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015


Datum vydání: 09.04.2020
Datum revize č.:
Strana: 1 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL


ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku
1.1 Identifikátor výrobku:

Číslo výrobku:

HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:
Alkoholový prostředek ve formě gelu, který je určený pro hygienu rukou a pokožky. Má uplatnění v různých oblastech běžného života, v domácnostech, ve zdravotnictví, v zemědělství, v potravinářském průmyslu, v gastronomických službách, v oblasti wellness, v kosmetických službách, při cestování apod. Je určený pro profesionální i spotřebitelské použití.

Použití, které se nedoporučují: Neaplikovat na rozpálené plochy nebo přímo do otevřeného ohně.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

1.3.1 Identifikace výrobce / dovozce se sídlem v členské krajině ES:

Prestige Servis s.r.o.

Řemíčov 30

391 43 Mladá Vožice

Provozovna:

Blanice 11

391 43 Mladá Vožice

Česká republika

IČO: 28871430

DIČ: CZ28871430

Telefon: +420 775 189 710

E-mail: prestigeservis@prestigeservis.cz

Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list:

Ing. Martin Rosol, Ph.D., e-mail: prestigeservis@prestigeservis.cz, telefon: +420 775 189 710

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefon (24 hodin / den): +420 224 919 293, +420 224 915 402


ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Směs je podle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění (chemický zákon), klasifikovaná jako nebezpečná:

2.1.1
Klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:
Hořlavé kapaliny

– Flam. Liq. 2; H225
Vážné poškození / podráždění očí
– Eye Irrit. 2; H319
2.1.2
Nejzávažnější nepříznivé účinky:

Na lidské zdraví
Způsobuje vážné podráždění očí.
Na životní prostředí
Žádné závažné účinky.

Fyzikálně-chemické účinky
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
2.1.3
Výstražné symboly:


GHS02
GHS07

hořlavé látky
dráždivé látky
Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 2 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

2.2 Prvky označení:


Výstražný symbol
nebezpečnosti:
GHS02
GHS07
Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.
P233
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501
Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě

a v případě spotřebitelského použití v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Další prvky označení:

žádné

Nebezpečné komponenty k etiketování:

ethanol, propan-2-ol

2.3 Další nebezpečnost:

Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Složky také nejsou vedeny v příloze XIV nařízení REACH ani na kandidátské listině přílohy XIV nařízení REACH.


ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1 Látky:

Netýká se. Výrobek je směsí více látek.

3.2 Směsi:

Chemická charakteristika směsi:

Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění:

Výrobek obsahuje tyto látky:

>30% alkoholy, <5% gelotvorné látky, monopropylenglykol

Popis směsi:

Alkoholový prostředek pro hygienu rukou a pokožky – směs látek, které jsou klasifikované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění a podle zákona č. č. 350/2011 Sb., v platném znění.
Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 3 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

Směs obsahuje následující látky bez nebezpečných příměsí:


Identifikátor produktu


Označení:
StandardníIndexové číslo


Klasifikace podle

Kódy
Koncentrace

CAS

věty o nebez-


Chemická identita

nařízení ES

piktogramů a
(rozmezí

ES číslo

pečnosti


složky

1272/2008

signálních
koncentrace)

Registrační číslo

(H-věty)


slov


REACH
ethanol 1)
603-002-00-5
Flam Liq. 2
H225
GHS07


64-17-5
Eye Irrit. 2
H319
GHS02
65 - 75%

200-578-6


Dgr
01-2119457610-43-


propan-2-ol 1)
603-117-00-0
Flam Liq. 2
H225
GHS07


67-63-0
Eye Irrit. 2
H319
GHS02
1-2%

200-661-7
STOT SE 3
H336
Dgr
01-2119457558-25-


Poznámka:

1) Látky, pro které existují expoziční limity Společenství v pracovním prostředí, popř. údaje z BL dodavatele

Dodatečná upozornění:
Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) je uvedené v bodě 16.


ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci:

4.1.1 Všeobecné pokyny:

S výrobkem je potřebné zacházet jen podle pokynů uvedených na štítku. V případě, že se projeví zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte ihned lékaře a předložte mu tento Bezpečnostní list.

4.1.2 Při nadýchání:

V případě nevolnosti zabezpečit přívod čerstvého vzduchu. Zajistit postiženého proti prochladnutí. V případě přetrvávajících potíží konzultovat s lékařem.

4.1.3 Při styku s kůží:

Prostředek nezpůsobuje podráždění kůže.

4.1.4 Při zasažení očí:

Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné vody při násilně otevřených víčkách asi 15 minut (od vnitřního koutku oka k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko). Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékaře a ukažte mu etiketu prostředku nebo tento bezpečnostní list.

4.1.5 Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody. Podle situace a podle potřeby zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Při zasažení očí – může způsobit vážné podráždění očí.

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Žádné další pokyny.


ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva:

5.1.1 Vhodná hasiva:

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, hasicí prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 4 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

5.1.2 Nevhodná hasiva:

Plný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

5.3 Pokyny pro hasiče:

Směs je vysoce hořlavá.

Při hašení použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřené nádoby s produktem v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.


ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami.

Dodržujte pravidla pracovní hygieny.

Odstraňte všechny zdroje zapálení.

Zajistěte dostatečné větrání.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Používejte doporučené osobní ochranné pracovní prostředky.

Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Dostatečně zřeďte větším množstvím vody.
Zabraňte kontaminaci půdy a úniku produktu do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného čistícího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla.

Zneškodnění – podle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

Informace o bezpečném zacházení – viz kapitola 7.

Informace o osobních ochranných prostředcích – viz kapitola 8.

Informace o likvidaci – viz kapitola 13.


ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

7.1.1 Konkrétní doporučení pro bezpečné zacházení:

Doporučení pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí:

Dodržovat bezpečnostní opatření běžné pro práci s chemikáliemi.

Zajistit dostatečné větrání na pracovišti.

Produkt používat jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji.

Zamezit styku směsi s očima.

Používat doporučené ochranné pomůcky (ochrana očí).

Doporučení pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi:

Upozornění k ochraně před požárem nebo před výbuchem: Prostředek je vysoce hořlavý

Další upozornění: Žádné


Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 5 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

Doporučení pro snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí:

Zabránit nárazům, pádům a nevhodné manipulaci, která by mohla vyvolat únik směsi.

Zabránit úniku koncentrované směsi do půdy, vodních toků a do kanalizace.

7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci:

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

7.2.1 Podmínky pro bezpečné skladování:

Výrobek skladovat jen v originálním, řádně uzavřeném obalu, na suchém, chladném a dobře větraném místě.

Zabránit nárazům, pádům a nevhodné manipulaci.

Skladovat mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Výrobek skladovat při teplotě 5 – 30 °C v originálních obalech.

Výrobek neskladovat při teplotě pod 5 °C – chránit před mrazem.

7.2.2 Zvláštní požadavky na skladování:

Žádné další požadavky na skladování.

7.3 Specifické konečné použití výrobku:

Alkoholový prostředek pro hygienu rukou a pokožky.


ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry:

8.1.1 Kontrolní parametry – Limitní hodnoty expozice:

Výrobek obsahuje následující látky nebo složky, pro něž jsou stanoveny nejvyšší přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v ovzduší pracovišť podle nařízení vlády ČR č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů:


Název chemické látky
Číslo CAS
PEL
NPK-P
Faktor přepočtu
Poznámka


( mg . m-3 )
( mg . m-3 )
na ppmethanol
64-17-5
1.000
3.000
0,532
-


propan-2-ol
67-63-0
500
1.000
0,407
I


Poznámka:

I: Dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži.

8.1.2 Kontrolní parametry – Limitní hodnoty biologických expozičních testů:

Výrobek neobsahuje žádné látky nebo složky, pro něž jsou stanoveny limitní hodnoty biologických expozičních testů podle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

8.1.3 Kontrolní parametry – Hodnoty DNEL a PNEC:

DNEL
Odvozená koncentrace látky, při které
Krátkodobá (K)
Název chemické látky
Číslo CAS
nedochází k žádným účinkům na člověka
Dlouhodobá (D)

Místní (M)
Způsob expozice
Hodnota

Systémová (S)

expoziceorálně
87 mg / kg bw / den
D,S - spotřebiteldermálně
343 mg / kg bw / den
D,S - pracovník206 mg / kg bw / den
D,S - spotřebitel

ethanol
64-17-5950 mg / m
3
D,S – pracovník
inhalačně
1900 mg / m3
K,M – pracovník114 mg / m3
D,S – spotřebitel
950 mg / m3
K,M – spotřebitel

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020

Datum revize č.:Strana: 6 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
DNEL
Odvozená koncentrace látky, při které
Krátkodobá (K)


Název chemické látky
Číslo CAS
nedochází k žádným účinkům na člověka
Dlouhodobá (D)
Místní (M)

Způsob expozice

Hodnota
Systémová (S)
expozice
orálně

26 mg / kg bw / den
D,S - spotřebiteldermálně
888 mg / kg bw / den
D,S - pracovník


propan-2-ol
67-63-0

319 mg / kg bw / den
D,S - spotřebitelinhalačně

500 mg / m3
D,S – pracovník


89 mg / m3
D,S – spotřebitel


PNEC
Název chemické látky
Číslo CAS
Odhad koncentrace látky, při které nedochází k žádným účinkům na


životní prostředí

Cesta expozice

Hodnota
Poznámka
sladká voda

0,96 mg / l
-
mořská voda

0,79 mg / l
-
voda (občasný únik)

2,75 mg / l


ethanol
64-17-5
mikroorganismy v ČOV
580 mg / l
sladkovodní sedimenty
3,60 mg / kg sušiny
-
mořské sedimenty

2,90 mg / kg sušiny
-
půda (zemědělská)

0,63 mg / kg sušiny
-
sladká voda

140,9 mg / l
-
mořská voda

140,9 mg / l
-
voda (občasný únik)

140,9 mg / l


propan-2-ol
67-63-0
mikroorganismy v ČOV
2.251 mg / l
sladkovodní sedimenty
552 mg / kg sušiny
-
mořské sedimenty

552 mg / kg sušiny
-
půda (zemědělská)

28 mg / kg sušiny
-
8.1.4 Kontrolní parametry – Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti podle přílohy směrnice Komise č. 164/2017:


Název chemického


Limitní hodnotyČíslo CAS
Poznámka 1)


8 hodin 2)
krátkodobá expozice 3)

činitele


mg / m3 4)
ppm 5)
mg / m3 4)
ppm 5)

Směs neobsahuje žádné látky, pro které jsou stanoveny směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti

1) Poznámka „kůže“ připojená k limitní hodnotě expozice na pracovišti označuje možnost závažného pronikání kůží.

2) Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období časově váženého průměru osmi hodin.

3) Limitní hodnota krátkodobé expozice (STEL). Limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.

4) mg / m3: miligramy na kubický metr vzduchu. Pro chemické látky v podobě plynu nebo páry je limitní hodnota vyjádřena při 20 °C a 101,3 kPa.

5) ppm: parts per milion (počet částic na milion) (ml / m3).

8.2 Omezování expozice:

8.2.1 Vhodné technické kontroly:

Kontrola těsnosti obalů při skladování.

Preventivní opatření k zamezení úniku.

Směs neobsahuje žádná závazná množství látek s kritickými hodnotami, které musí být na pracovišti sledovány.

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 7 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:

Dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s chemickými látkami.

Při manipulaci s výrobkem postupovat podle údajů uvedených v bodu 7.1.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Zabránit styku směsi s potravinami a nápoji.

Zabránit styku směsi s očima.

Používat doporučené osobní ochranné prostředky. Poškozené nebo nefunkční osobní ochranné pomůcky je potřeba ihned nahradit.

8.2.2.1 Ochrana očí a obličeje:

Při běžném použití se nevyžaduje. Při delší práci s prostředkem nebo v případě potřeby použijte vhodné ochranné brýle.

8.2.2.2 Ochrana kůže:

Ochrana kůže:

Žádná. Prostředek je určený pro hygienu rukou a pokožky.

Ochrana rukou:

Žádná. Prostředek je určený pro hygienu rukou a pokožky.

Jiná ochrana:

Žádná.

8.2.2.3 Ochrana dýchacích cest:

Při běžném způsobu práce není potřeba.

8.2.2.4 Tepelné nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji. Nekouřit.

Neaplikovat prostředek na rozpálené plochy nebo přímo do otevřeného ohně.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Dodržovat podmínky manipulace a skladování.

Zajistit prostory proti únikům koncentrovaného prostředku do vodních toků, půdy a kanalizace.


ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:


Veličina
Jednotka
HodnotaVzhled ( při 20 °C )
-
Bezbarvá kapalina ve formě geluZápach (vůně)
-
alkoholový, po parfémuPrahová hodnota zápachu
-
nestanovenoHodnota pH (koncentrát, při 20 °C )
-
5,5 – 7,0Bod tání / bod tuhnutí ( rozmezí bodu tání )
° C
nestanovenoPočáteční bod varu a rozmezí bodu varu
° C
>75Bod vzplanutí
° C
<21Rychlost odpařování
dm -3 . h -1
nestanoveno
Hořlavost ( pevné látky, plyny )
-
neaplikovatelnéHorní / dolní limity hořlavosti nebo výbušnosti
% obj.
nestanovenoTlak páry ( při 20 °C )
hPa
nestanovenoHustota páry
g . ml -1
nestanoveno
Relativní hustota ( při 20 °C )
g .cm -3
0,85 – 0,95
Rozpustnost ve vodě
-
úplnáRozpustnost v tucích
-
nestanoveno
Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020
Datum revize č.:
Strana: 8 / 16Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GELRozdělovací koeficient n-oktanol / voda
POW
nestanoveno


Teplota samovznícení
° C
výrobek není samozápalný


Teplota rozkladu
° C
nestanovenoViskozita
( při 20 °C )
mPa.s
nestanovenoVodivost
( při 20 °C )
S . cm -1
nestanoveno
výrobek není nebezpečný z hlediska

Výbušné vlastnosti
-
výbušnosti, může se však vytvořitnebezpečná výbušná směs par se

vzduchem


Oxidační vlastnosti
-
výrobek nemá oxidační vlastnosti.
9.2 Další informace:

Žádné.


ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita:

Směs je klasifikována jako vysoce hořlavá.

Za normálního způsobu skladování a použití nedochází k nebezpečné reakci s dalšími látkami.

Bližší informace o složkách směsi jsou uvedené v bodu 3.

10.2 Chemická stabilita:

Při dodržení pokynů výrobce a při normálním způsobu použití je výrobek chemicky stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi.

Při normálních podmínkách je produkt stabilní.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází.

Chránit před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.

Zajistit vhodné podmínky skladování (viz bod 7.2).

10.5 Neslučitelné materiály:

Nejsou známy za doporučených podmínek použití.

Chránit před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Za normálního způsobu použití nevznikají.

Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý, dým a oxidy dusíku.


ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích:

11.1.1 Akutní toxicita:
LD50 orálně
LD50 dermálně
LC50 inhalačně
Název chemické látky
Číslo CAS
potkan
potkan nebo králík
potkan


(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)

ethanol
64-17-5
10.470
15.800 (králík)
124,7

propan-2-ol
67-63-0
5.280
12.800 (králík)
72,6


Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněné.

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 9 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

11.1.2 Žíravost / dráždivost pro kůži:

Primární kožní žíravost / dráždivost: Nemá žádné dráždivé účinky na pokožku.
Směs není vzhledem k použité koncentraci účinných látek klasifikována jako dráždivá pro kůži.

11.1.3 Vážné poškození očí / podráždění očí:

Primární vážné poškození / podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí.
Směs je vzhledem k použité koncentraci účinných látek klasifikována jako dráždivá pro oči (Eye Irrit. 2; H319).

11.1.4 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:

Nezpůsobuje senzibilizaci dýchacích cest ani kůže.
Směs není vzhledem k použité koncentraci účinných látek klasifikována jako senzibilizující.

11.1.5 Mutagenita v zárodečných buňkách:

Účinná látka ani směs samotná nesplňují kritéria klasifikace jako mutagenní.

11.1.6 Karcinogenita:

Účinná látka ani směs samotná nesplňují kritéria klasifikace jako karcinogenní.

11.1.7 Toxicita pro reprodukci:

Účinná látka ani směs samotná nesplňují kritéria klasifikace jako toxická pro reprodukci.

11.1.8 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:

Výrobek (směs) v dané koncentraci nesplňuje kritéria pro klasifikaci toxicity pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice.

11.1.9 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:

Výrobek (směs) v dané koncentraci nesplňuje kritéria pro klasifikaci toxicity pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice.

11.1.10 Nebezpečnost při vdechnutí:

Údaje nejsou k dispozici.

11.2.11 Zkušenosti z působení na člověka:

Možné cesty expozice a příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem:

Při požití: Nejsou uvedené žádné údaje.

Při kontaktu s očima: Může způsobit podráždění, zarudnutí očí až bolest.

Při styku s pokožkou: Žádné. Směs je určena k hygieně rukou a pokožky.

Při vdechnutí: Nejsou uvedené žádné údaje.

11.2.12 Provedení zkoušek na zvířatech:

Nebyly provedeny.


ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita:
LC50, 96 hod.
EC50, 48 hod.
LC50, 72 hod.
Název chemické látky
Číslo CAS
ryby
bezobratlí (dafnie)
řasy


(mg / l)
(mg / l)
(mg / l)

ethanol
64-17-5
14.200
5.012
275


(Pimephales promelas)
(Ceriodaphnia dubia)
(Chlorella vulgaris)
9.640
13.299
> 1.000
propan-2-ol
67-63-0


(Scenedesmus


(Pimephales promelas)
(Daphnia magna)

subspicatus)Pro směs nejsou žádné další údaje k dispozici.

Na základě dostupných údajů o jednotlivých složkách není směs klasifikovaná jako akutně nebo chronicky toxická pro vodní organizmy.

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 10 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
12.2 Perzistence a rozložitelnost:

Výrobek je za běžných podmínek skladování a doporučeného používání stabilní.

Pro směs nejsou žádné další údaje k dispozici.

Povrchově aktivní látky obsažené ve směsi vyhovují z hlediska biologické rozložitelnosti kritériím Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.648/2004, o detergentech, v platném znění.

12.3 Bioakumulační potenciál:

Údaje nejsou k dispozici.

Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodě.

12.4 Mobilita v půdě:

Údaje o mobilitě v půdě nejsou uvedené.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

PBT = persistentní, bioakumulující se, toxická látka

vPvB = velmi persistentní, velmi se bioakumulující látka

Parametry vlastností jsou uvedené v příloze XIII k nařízení REACH, v platném znění.

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnocené jako PBT nebo vPvB (viz bod 2.3).

12.6 Jiné nepříznivé účinky účinky:

Je potřebné zabránit úniku koncentrované směsi do životního prostředí (do půdy, do spodních vod, do vodních toků, do kanalizace apod.).


ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady:

13.1.1 Způsob a metoda odstraňování odpadu – látky nebo směsi (koncentrát):

Zbytek výrobku se musí zneškodňovat jako odpad podle řádných předpisů. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Koncentrovaný výrobek nevylévat do kanalizace. Znečištěný odpad uchovávat v těsně uzavřených nádobách. Zbytky výrobku v originálním obalu odstranit podle platných předpisů prostřednictvím oprávnené osoby nebo organizace, popř. odpad odstranit v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

13.1.2 Odpadový kód látky nebo směsi (koncentrát):

Klasifikace podle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, která zapracovává Rozhodnutí Komise EU č. 955/2014 o seznamu odpadů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008:


Katalógové číslo odpadu
Názov druhu odpadu
Kategória odpadu07 06 00
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání


tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních
N

prostředků a kosmetiky07 06 01
Promývací vody a matečné louhy

13.2.1 Způsob a metoda odstraňování odpadu - obalu:

Po vyprázdnění se obal musí zneškodňovat podle řádných předpisů. Nevyčištěné a nevyprázdněné obaly se zneškodňují jako látka nebo směs (viz bod 13.1.1). Kontaminovaný obal se musí vyprázdnit a vyčistit. V žádném případě neodhazovat obal po použití do volného prostředí. Nekontaminovaný prázdný obal se může použit pro recyklaci.

Doporučený čisticí prostředek: voda, popř. voda s přísadami čisticích prostředků.

13.2.2 Odpadový kód nevyčištěného kontaminovaného obalu:

Klasifikace podle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, která zapracovává Rozhodnutí Komise EU č. 955/2014 o seznamu odpadů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008:.:


Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020
Datum revize č.:
Strana: 11 / 16

Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
N

obaly těmito látkami znečištěné

13.2.3 Odpadový kód vyčištěného a prázdného nekontaminovaného obalu:

Klasifikace podle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, která zapracovává Rozhodnutí Komise EU č. 955/2014 o seznamu odpadů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008:


Katalogové číslo odpadu
Název druhu odpadu
Kategorie odpadu15 01 02
Plastové obaly
O
13.2 Právní předpisy:

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 223/2015 Sb.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění zákona č. 62/2014 Sb.

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 87/2014 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, která zapracovává Rozhodnutí Komise EU č. 955/2014 o seznamu odpadů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008

Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, může mu konečný uživatel přidělit podle svého uvážení i jiný odpovídající kód odpadu podle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.


ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Pozemní ( silniční a železniční ) přeprava ( ADR/RID, GGBG ):

14.1.1
UN číslo
1170
14.1.2
Oficiální (OSN) pojmenování pro
1170 – ETHANOL, ROZTOK

přepravu:

14.1.3
Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu:


Třída nebezpečnosti ADR/RID-GGVS/E:
3

Klasifikace:
Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C

Klasifikační kód:
F1

Kemlerovo číslo:
33

Vedlejší riziko:
Neuvedeno

Výstražný štítek – číslo:
3

Kód HI / OSN:
33 / 1170

Kód omezení pro tunely:
D / E

Přepravní kategorie:
2

Zvláštní označení:
Neuvedeno

Omezené množství (LQ):
E2-1L

Bezpečnostní značka na obalu:

14.1.4
Obalová skupina:
II
14.1.5
Nebezpečnost pro životní prostředí:
Žádná.
14.1.6
Zvláštní bezpečnostní opatření pro
Hořlavá kapalina ve formě gelu.

uživatele:14.2 Přeprava po moři ( IMDG-Code, GGBG ):

14.2.1
UN číslo
1170
14.2.2
Oficiální (OSN) pojmenování pro
1170 – ETHANOL SOLUTION

přepravu:

14.2.3
Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu:


Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020
Datum revize č.:
Strana: 12 / 16
Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

Třída nebezpečnosti IMDG:
3

Klasifikace:
Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C
Klasifikační kód:
F1

EMS skupina:
F-E, S-D

MFAG:
Neuvedeno

Výstražný štítek – číslo:
3

Námořní znečišťovatel (Marine pollutant):
Ne

Zvláštní označení:
Žádné

Bezpečnostní značka na obalu:


14.2.4 Obalová skupina:
II

14.2.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
Žádná.

14.2.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro
Hořlavá kapalina ve formě gelu.

uživatele:
14.3 Letecká přeprava ( ICAO, IATA-DGR, GGBG ):

14.3.1 UN číslo

14.3.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

14.3.3 Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Třída nebezpečnosti ACAO / IATA:

Klasifikace:

Klasifikační kód:

Výstražný štítek – číslo:

Zvláštní označení:

1170

1170 – ETHANOL SOLUTION


3

Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C

F1

3

ŽádnéBezpečnostní značka na obalu:

14.3.4 Obalová skupina:

14.3.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:

14.3.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

II

Žádná.

Hořlavá kapalina ve formě gelu.

14.4 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC:

Neuplatňuje se – žádná hromadná přeprava


ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Hodnocená směs nepodléhá nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 (o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu), č. 1021/2019 (o perzistentních organických znečišťujících látkách) a č. 649/2012 (o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek).

Směs také neobsahuje žádné látky, které jsou zahrnuty na kandidátské listině (seznam SVHC látek) pro zařazení do přílohy XIV nařízení REACH.Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 13 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

Při vypracovávání Bezpečnostního listu byly použité následující zákony, nařízení a vyhlášky:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (Nařízení

REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, o změně, doplnění a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně a doplnění nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (Nařízení CLP)

Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Komise (EU) č. 863/2016 ze dne 31. května 2016, kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o žíravost / dráždivost pro kůži, vážné poškození očí / podráždění očí a akutní toxicitu

Nařízení Komise (EU) č. 918/2016 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Komise (EU) č. 1179/2016 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Komise (EU) č. 776/2017 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Komise (EU) č. 1480/2018 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776

Nařízení Komise (EU) č. 830/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Příloha II k Nařízení Komise (EÚ) č. 830/2015 z 28. května 2015, kterým se stanovují Požadavky na sestavení Bezpečnostních listů (BL)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 334/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2019 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 227/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, pokud jde o určité kombinace účinné látky a typu přípravku, pro něž byl jako hodnotící příslušný orgán určen příslušný orgán Spojeného království

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004, o detergentech, v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 259/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele

Směrnice Komise č. 164/2017 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020 Datum revize č.: Strana: 14 / 16


Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

a 2009/161/EU, v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013, o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011, o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění

Zákon č. 324/2016 Sb. ze dne 6. září 2016, o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), v platném znění

Vyhláška č. 334/2016 Sb. ze dne 11. října 2016, o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

Zákon č. 267/2015 Sb. ze dne 16. září 2015, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády ČR č. 246/2018 Sb. ze dne 3. října 2018, kterým se mění Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2013 Sb. ze dne 22. dubna 2013, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001, o odpadech, ve znění zákona 243/20016 Sb. a v dalším aktuálně platném znění

Zákon č. 223/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech, ve znění zákona 94/2004 Sb., ve znění zákona 243/20016 Sb. a v dalším aktuálně platném znění

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 2. května 2012, o ovzduší, ve znění zákona 382/2015 Sb. a v dalším aktuálně platném znění

Vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016, o Katalogu odpadů, v platném znění

Vyhláška MŽP ČR č. 94/2016 Sb. ze dne 23. března 2016, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění

Zákon 224/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Zákon č. 14/2007 Sb. m.s., Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla vyhlášena v Ženevě 30.září 1957 a vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR), verze 2019, platná od 1.1.2019, včetně změn a doplňků (Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí)

Mezinárodní železniční doprava nebezpečného zboží RID

Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží IMDG

Mezinárodní letecká doprava nebezpečného zboží ICAO/IATA

MARPOL 73/78 – konsolidované vydání 2006, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7

Kodex IBC, vydání 2007, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:

Nebylo provedené.


ODDÍL 16: Další informace

16.1 Hodnocení informací o nebezpečnosti látek a směsí:

Uvedená směs byla hodnocena a klasifikována podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění (článek 9 - 16). Při klasifikaci byla použita aditivní (sumační) metoda pro hodnocení nebezpečnosti pro zdraví a životní prostředí, dále údaje ze zkoušek pro hodnocení fyzikální nebezpečnosti a byly také použity údaje z webových stránek ECHA.

16.2 Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v Bezpečnostním listu:

H – věty:
H 225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H 319
Způsobuje vážné podráždění očí.

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020
Datum revize č.:
Strana: 15 / 16
Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

H 336
Může způsobit ospalost nebo závratě.

16.3 Pokyny pro školení:

Příslušné ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění. V rámci školení BOZP se seznamovat se zásadami práce s výrobkem a předepsanými ochrannými pomůckami.

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií.

Osoba, která nakládá s tímto chemickým prostředkem, musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním listu.

16.4 Doporučená omezení pro použití výrobku:

Výrobek by neměl být použitý pro žádný jiný účel než pro který je určený ( viz bod 1.2 ).

Neaplikovat na rozpálené plochy nebo přímo do otevřeného ohně.

16.5 Legenda k použitým zkratkám:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European

Agreement concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Road) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations Concerning theInternational Transport of Dangerous Goods by Rail) -

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží

IMDG-Code: International Maritime Code for Dangerous Goods - Mezinárodní dohoda o přepravě
nebezpečných věcí po moři

ICAO: International Civil Aviation Organization - Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IATA-DGR: International Air Transport Association - Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží leteckou
přepravou

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - Globální

harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

CAS Chemical Abstract Service - jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro
chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny

EC číslo Identifikační číslo chemické látky podle seznamu EINECS (Evropsky seznam existujících

komerčních chemických látek), ELINCS (Evropsky seznam nových chemických látek) a NLP (látky nepovažované už za polymery)

Indexové číslo Identifikační číslo látky podle Seznamu závazně klasifikovaných látek

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická zároveň

vPvB very Persistent, very Bioaccumulative - Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

SVHC Substance of Very High Concern – Látky vzbuzující mimořádné obavy

PEL Nejvyšší přípustné expoziční limity

NPK-P Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v ovzduší pracovišť

DNEL Derived No Effect Level - odvozená koncentrace látky, při které nedochází k žádným
účinkům na člověka

PNEC Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrace látky, při které nedochází k žádným

účinkům na životní prostředí

LC50 Lethal concentration, 50% - hodnota koncentrace látky, která způsobí smrt 50% zvířat po
jejím podání

LD50 Lethal dose, 50% - hodnota dávky látky, která způsobí smrt 50% zvířat po jejím podání

EC50 Effective concentration, 50% - koncentrace látky, při které dochází u 50% zvířat k účinnému
působení na organizmus

IC50 Inhibitory concentration, 50% - polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k
působení na organizmus

Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie nebezpečnosti 2

Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

Datum vydání: 09.04.2020
Datum revize č.:
Strana: 16 / 16
Obchodní název výrobku: HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

Eye Irrit. 2
Vážné podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2

STOT SE 3
Toxicita pro specifický cílový orgán - jednorázová expozice, kategorie nebezpečnosti 3


16.6. Další informace:

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a opírají se o současný stav našich poznatků. Obsahují údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Bezpečnostní list byl zpracován podle bezpečnostních listů dodavatelů surovin a podle platné legislativy. Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Za zacházení a konkrétní použití směsi odpovídá uživatel.

16.7. Zdroje nejdůležitějších údajů:

Předpisy, Nařízení a Směrnice ES, Sbírka zákonů ČR, Vyhlášky MPO, MV, MZ, MŽP a MDS ČR, Nařízení vlády ČR, údaje z BL dodavatelů, údaje z laboratoře, údaje z dokumentace ECHA, údaje z literatury.

16.8. Informace o vypracování a revizích Bezpečnostního listu:

Datum vypracování Bezpečnostního listu:
09.04.2020


Datum tisku: 14.4.2020 HAND GEL - ANTIBAKTERIÁLNÍ ETHANOL GEL

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!