Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

 

     

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

HASS Hroby s.r.o.

se sídlem Hroby 1, okres Tábor, PSČ 39155

IČO 26038340, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10661

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hassarmy.cz
telefonní kontakt:+420 731 629 331
e-mail: eshop@hasshroby.cz

 

1. PREAMBULE

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen      „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HASS Hroby s.r.o., se sídlem Radenín - Hroby 1, okres Tábor, PSČ 39155, identifikační číslo: 26038340, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10661 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2.   Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Vztahy neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.3.   Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (tj. „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“), dále jen „kupující“ nebo „spotřebitel“.
1.4.   Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hassarmy.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY (§ 1811 A 1820 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU) A SDĚLENÍ VE SMYSLU § 1826 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 

2.1   Nad rámec informací již uvedených shora v těchto obchodních podmínkách, prodávající sděluje spotřebiteli před tím, než spotřebitel učiní prodávajícímu závaznou nabídku, následující informace dle ust. § 1820 a ust. § 1811 občanského zákoníku:

   2.1.1. informace o zboží a popis jeho hlavních vlastností jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu vždy u příslušného zboží, a to včetně ceny zboží, případně způsobu jejího výpočtu a včetně nákladů na dodání zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem;
   2.1.2. způsob platby a způsob dodání zboží kupující volí v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy z předložených možností;
   2.1.3. náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy a jsou uvedeny vždy odděleně od kupní ceny. Prodávající upozorňuje, že zboží zasílá pouze v rámci území České republiky;
   2.1.4. práva vznikající z vadného plnění, jakož i další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou upraveny v těchto obchodních podmínkách a v reklamačním řádu. Reklamační řád je k dispozici jako dokument ke stažení na webových stránkách;
   2.1.5. záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít. V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy;
   2.1.6. náklady na prostředky komunikace (zejména internetové připojení, telefonní hovory) na dálku se neliší od základní sazby, přičemž náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám;
   2.1.7. vyjma situace předvídané čl. 6.5 obchodních podmínek prodávající nepožaduje od spotřebitele zaplacení zálohy nebo jiné obdobné platby;
   2.1.8. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou;
   2.1.9. kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, jež běží ode dne převzetí zboží a v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy
- o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; Bližší podmínky využití práva na odstoupení jsou uvedeny v čl. 4 obchodních podmínek;

   2.1.10. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.1.11. mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hasshroby.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy, resp. na elektronickou adresu kupujícího uvedenou ve stížnosti, liší-li se od adresy sdělené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy; spotřebitel má možnost obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporů na Českou obchodní inspekci – viz čl. 10.5 obchodních podmínek;
   2.1.12. kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není přístupná třetím na smlouvě nezúčastněným osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti k jejich zpřístupnění;
   2.1.13. kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;
   2.1.14. jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy, včetně možností zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky, jsou popsány v těchto obchodních podmínkách (čl. 3 obchodních podmínek);
   2.1.15. prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku;
   2.1.16. prodávající nepřijímá zásilky „na dobírku“ a platby prostřednictvím složenek nebo poštovních poukázek.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.   Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Po vložení zboží do košíku bude na obrazovce zobrazena zpráva „Zboží bylo vloženo do košíku“ s tím, že zároveň se kupující kliknutím na tlačítko „Vybrat další zboží“ rozhodne pokračovat v nákupu nebo se rozhodne kliknutím na tlačítko „K pokladně“ pokračovat v objednávce zboží v košíku. Poté, co kupující potvrdí výběr zboží, zvolí způsob dopravy a způsob platby a prostřednictvím volby „Pokračovat“ přejde do sekce údajů o kupujícím, kde vyplní požadované údaje v závislosti na tom, zda se jedná o registrovaného zákazníka, či zákazníka bez registrace, včetně uvedení adresy, na níž si přeje zakoupené zboží doručit. Prostřednictvím volby „Pokračovat“ přejde kupující do sekce „Rekapitulace objednávky“ a pokud souhlasí s údaji v objednávkovém formuláři, provede objednávku kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   3.1.1. objednávaném zboží – označení zboží, popis jeho hlavních vlastností
   3.1.2. ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků a včetně případných nákladů spojených s dodáním zboží
   3.1.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží (způsob platby), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3.1.4. základní údaje ke kupujícímu (jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon), jež je kupující pro úspěšné dokončení objednávky povinen vyplnit (dále vše shora uvedené společně jen jako „objednávka“).

3.2.   V rámci procesu objednání zboží se kupující pohybuje prostřednictvím volby „Pokračovat“, či volby „Zpět“, kdy příslušnou variantu označí vždy kliknutím levým tlačítkem myši. Prostřednictvím volby „Zpět“ je kupujícímu umožněno v průběhu objednávky a rovněž před samotným jejím zasláním prodávajícímu kontrolovat a měnit nebo opravovat údaje, které do objednávky kupující vložil, zejména měnit vybrané zboží, způsob dopravy nebo způsob úhrady kupní ceny, jakož i opravovat případně chybně zadané údaje i co do osobních údajů. V závěru procesu objednání má kupující možnost souhrnné finální kontroly v sekci „Rekapitulace objednávky“.
3.3.   Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odesláním objednávky zboží kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
3.4.   Součástí objednávky jsou rovněž tyto obchodní podmínky, s nimiž je kupující před dokončením objednávky povinen se podrobně seznámit. Obchodní podmínky se kupujícími zobrazí ve formátu PDF s tím, že kupujícímu je umožněno obchodní podmínky buď uložit (stáhnout) do svého počítače nebo vytisknout. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že rozumí obsahu kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
3.5.   Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky, a to zprávou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky nezakládá povinnost prodávajícího k dodání zboží a kupující si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat v případě, že objednávané zboží dlouhodobě není k dostání.
3.6.   Minimální hodnota odebíraného zboží činí nejméně 250,-Kč bez DPH/jedna objednávka a kupující si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat v případě, že objem objednávaného zboží nedosahuje uvedené minimální hodnoty odebíraného zboží.
3.7.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím – kupní smlouva - vzniká odesláním potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Součástí oznámení o přijetí objednávky jsou obchodní podmínky ve formátu PDF.
3.8.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména vyšší množství poptávaného zboží, vyšší cena, obtížná dostupnost zboží, poptávka po zboží hůře dostupném, či běžně neobjednávaném, vyšší předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky). V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího a zároveň je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše celé kupní ceny za zboží dle čl. 6.5 obchodních podmínek, to nejpozději však do 7 pracovních dnů.
3.9.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE LHŮTĚ 14-TI DNÍ

4.1.   Prodávající pro vyloučení veškerých pochybností prohlašuje, že v rámci on-line prodeje zajišťovaného na webových stránkách neposkytuje žádné služby, a to ani služby spočívající v opravě či údržbě, či služby ubytovací, dopravy či stravování, nedodává alkoholické nápoje, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, noviny, periodika nebo časopisy, ani digitální obsah.
4.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.1.9 obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jak je zveřejněn na webových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující předat osobně na kterékoliv z provozoven prodávajícího uvedených na https://www.hassarmy.cz/kamenne-prodejny, zaslat na adresu sídla prodávajícího (Radenín - Hroby 1, okres Tábor, PSČ 39155) či zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího eshop@hasshroby.cz
4.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od ode dne odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, a to i prostřednictvím zápočtu oproti nové faktuře v případě dalšího nákupu u prodávajícího, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.5.   Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6.   Práva a povinnosti stran při odstoupení od smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím distančním způsobem upravuje podrobně reklamační řád prodávajícího.
4.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1.   Za účelem usnadnění budoucích nákupů (zejména při opakovaném odběru) se může kupující registrovat, kdy mu bude prodávajícím zřízeno vlastní uživatelské rozhraní umožňující provádění objednávek zboží bez nutnosti opakovaného vyplňování údajů ke své osobě (dále jen „uživatelský účet“).
5.2.   Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených při registraci. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku nesprávně či nepravdivě uvedených údajů.
5.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, jakož i není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti či v důsledku zpřístupnění uživatelského účtu třetí osobě.
5.4.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, využívá ho v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek (nepravdivě uvedené údaje, porušení povinnosti mlčenlivosti, zpřístupnění uživatelského účtu třetím osobám) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
5.5.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

6. CENA ZBOŽÍ A JEJÍ ÚHRADA

6.1.   Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
6.2.   Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na prodejně prodávajícího;
  • dobírkou při převzetí
  • bezhotovostně převodem na účet č.ú. 19-140010227/0100  /CZ04 0100 0000 1901 4001 0227/ (CZK)
  • bezhotovostně převodem na účet č.ú. CZ43 8040 0000 0020 5112 9380 (EUR)
  • on-line platební kartou a tlačítky bank ( zajišťuje společnost ComGate Payments a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)

     ComGate Payments, a.s.; Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
     E-mail: platby-podpora@comgate.cz
     Tel: +420 228 224 267

 

6.3.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jejichž přesná výše se odvíjí od způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícímu v rámci procesu objednávání zboží a od způsobu úhrady kupní ceny zboží zvolené kupujícím a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním objednávky.  
6.4.   V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího a kupující je při zadávání platby povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky. V případě platby v hotovosti a na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
6.5.   V případě, kdy je zvolen způsob platby bezhotovostní, není prodávající povinen dodat zboží před úhradou celé kupní ceny. V případech, kdy je po kupujícím požadováno dodatečné potvrzení objednávky (čl. 3.7 obchodních podmínek), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu bez ohledu na to, zda kupující zvolil způsob úhrady na dobírku, přičemž v takovém případě není prodávající povinen dodat zboží před úhradou zálohy.
6.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6.7.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a doručí ji kupujícímu fyzicky společně s objednaným zbožím. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.8 Objednávka nad 2500,- Kč je doprava zdarma

6.9 Poštovné ZDARMA se vztahuje pouze na jednu dokočenou objednávku přesahující částku 2500,- Kč. 

6.10  Pokud objednávka NEODPOVÍDÁ standartním rozměrům a váze (do 10kg), je výše poštovného individuální.

6.11 Zboží do zahraničí zasíláme pouze po individuální domluvě.

 

 

7. PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

7.1.   Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a v dodací lhůtě mu tuto skutečnost oznámí prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího. Dodací lhůta činí 10 pracovních dní od akceptace objednávky zboží prodávajícím.
7.2.   V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží je místem plnění provozovna prodávajícího (osobní odběr), nebo místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží zasláno. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním zboží kupujícímu okamžikem, kdy je mu zboží předáno dopravcem, to neplatí, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut – v takovém případě je zboží prodávajícím kupujícímu odevzdáno předáním zboží prvnímu dopravci.
7.3.   Zboží je kupujícímu dodáno za cenu smluvenou v době objednání zboží. Tato cena je uvedena v objednávce a v potvrzení obdržení objednávky zaslané kupujícímu a je splatná společně s kupní cenou.
7.4.   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem převzetím zboží, resp. okamžikem, kdy kupující odmítne převzetí zboží, s nímž mu prodávající umožnil nakládat.
7.5.   Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečně množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
7.6.   Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu. Náklady spojené s balením zboží jsou kupujícímu účtovány za cenu smluvenou v době objednání zboží. Tato cena je uvedena v objednávce a v potvrzení obdržení objednávky zaslané kupujícímu a je splatná společně s kupní cenou.
7.7.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.8.   Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
7.9.   Kupující se odesláním objednávky zavazuje k jejímu převzetí. V případě, že zásilku kupující nepřevezme či nevyzvedne, bude prodávajícím po vrácení zásilky vyzván k úhradě nákladů vynaložených na její zaslání. I v případě, pokud má poštovné zdarma.

7.10. Kupujícímu, který bude chtít znovu zaslat svou zásilku, kterou si v daném časovém rozmezí NEVYZVEDLbude účtován poplatek za dopravu dle zvoleného způsobu.

7.11   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je povinen popsat nedostatek/tky popsat v protokolu o převzetí zásilky.
7.12.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a reklamační řád.
7.13.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

8. NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruky za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
8.2.   Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Prodávající v potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím shora uvedené údaje.
8.3.   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců. V případě koupě již použitého spotřebního zboží, je kupující oprávněn právo z vady, která se u zboží vyskytne, uplatnit ve lhůtě 12 měsíců. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží.
8.4.   Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.
8.5.   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.6.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   8.6.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   8.6.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   8.6.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   8.6.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   8.6.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.7.   Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.8.   Vadou zboží není:
poškození zboží v důsledku neodborné instalace, obsluhy, úprav či oprav, v důsledku nepřiměřeného zacházení se zbožím, hrubého zanedbání péče o zboží, užívání v rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku jiných neodborných zásahů, vyjma situací, kdy takové poškození způsobil sám prodávající;
poškození zboží v důsledku použití nesprávného spotřebního materiálu;
poškození zboží, jež vzniklo v důsledku překročení míry životnosti zboží;
mechanické poškození zboží;
poškození zboží, jež vzniklo užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;
poškození zboží v důsledku živelní události či vyšší moci.

8.9.   Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy a tuto vadu neoznámil prodávajícímu způsobem uvedeným v odst. 8.11. obchodních podmínek bezodkladně po uzavření smlouvy, nejpozději však do jednoho pracovního dne v případě převzetí zboží na prodejně prodávajícího, resp. nejpozději do tří pracovních dnů po dopravení věci do místa určení, je-li zboží kupujícímu přepravováno prostřednictvím dopravce.

8.10.   Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká:
pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění;
při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím;
při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.

8.11.   Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl v průběhu přepravy poškozen, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží vyrozumí prodávajícího o této skutečnosti osobně na kterékoliv prodejně prodávajícího (seznam prodejen prodávajícího je uveden na internetové adrese https://www.hassarmy.cz/kamenne-prodejny ) či v sídle prodávajícího, telefonicky na tel. čísle: +420 731 629 327, případně na tel. čísle uvedeném na účtence, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu eshop@hasshroby.cz či doporučeně poštou na adresu sídla prodávajícího.
8.12.   Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 8.6. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující má rovněž nárok na dodání chybějícího zboží, či jeho části.
8.13.   Proces uplatnění nároků z vadného plnění je podrobně upraven reklamačním řádem prodávajícího, který je uveřejněn na webových stránkách jako dokument ke stažení.

 

9. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA, OBCHODNÍ SDĚLENÍ, COOKIES

9.1.   Prodávající postupuje při nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále také ZOOU), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s dalšími platnými právními předpisy.
9.2.   Prodávající nakládá s osobními údaji k účelům stanovených zákonem, popř. k účelům, s nimiž kupující předem souhlasil. S osobními údaji je nakládáno po dobu nutnou stanovenou právními předpisy nebo v souladu s nimi.
9.3.   Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,  adresa elektronické pošty, telefonní číslo, které kupující poskytl dobrovolně prodávajícímu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.4.   Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vzájemné komunikace smluvních stran a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.5.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.6.   Zpracováním a shromažďováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující bere na vědomí, že prodávající může předat osobní údaje třetím osobám v případech, kdy je to uloženo nebo umožněno zákonem. Kupující souhlasí se zpřístupněním osobních údajů osobám dopravujícím zboží. Kupující taktéž souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být prodávajícím za účelem zasílání obchodních sdělení předávány společnostem, jež tvoří s prodávajícím holding nebo se nacházejí ve vztahu obdobném. Nesouhlas s tímto předáváním může kupující kdykoliv vyjádřit písemně dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího (Radenín - Hroby 1, okres Tábor, PSČ 39155) či prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího eshop@hasshroby.cz  .
9.7.   Osobní údaje budou zpracovávány a shromažďovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.6 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, případně se domáhat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. O vyřízení žádosti je kupující bez zbytečného odkladu prodávajícím informován. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zpracované a shromažďované osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit, pokud jejich účel užití v souladu s těmito obchodními podmínkami či smluvním vztahem založeným mezi prodávajícím a kupujícím již pominul i podle ZOOU. Vyřizování takové žádosti, resp. vyřizování dotazů či připomínek k ochraně osobních údajů zajišťuje prodávající na adrese elektronické pošty eshop@hasshroby.cz.
9.9.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností či obchodním závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího i prostřednictvím SMS na kupujícím prodávajícímu sdělené telefonní číslo a dále souhlasí se zasíláním jak obchodních sdělení prodávajícího o jeho zboží a službách, tak obchodních sdělení o zboží a službách třetích stran na elektronickou adresu kupujícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i prostřednictvím SMS na kupujícím prodávajícímu sdělené telefonní číslo. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoli písemně odvolat dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího (Chýnov - Hroby 1, okres Tábor, PSČ 39155) či prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího eshop@hasshroby.cz.
9.10.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče užívaného kupujícím. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě kupujícího na webových stránkách prodávajícího, například preferovaný jazyk a další nastavení a zjednodušit a zefektivnit tak případnou další návštěvu webových stránek. Soubory cookies prodávající užívá například k ukládání nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně dat. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující užívání souborů cookies odmítnout vhodnou úpravou nastavení jeho internetového prohlížeče tak, aby práci s cookies v případě webových stránek prodávajícího nepodporoval. Prodávající upozorňuje, že odmítnutí zpracovávání souborů cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
10.2.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění.
10.3.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.4.   Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.
10.5.   V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
10.6.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.7.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.8.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.9.   Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2017 a jsou k dispozici v sídle prodávajícího, na jednotlivých provozovnách prodávajícího, jak jsou uveden na webových stránkách prodávajícího, nebo jako dokument ke stažení na www.hassarmy.cz. Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami již před uskutečněním objednávky zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, jejich obsah je mu znám a že s jejich zněním výslovně souhlasí.

 

V Hrobech dne 31.10.2017