Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Záruky a reklamace

 

Reklamační řád

obchodní společnosti
HASS Hroby s.r.o.

se sídlem Radenín - Hroby 1, okres Tábor, PSČ 39155

IČO 26038340, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10661

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží spotřebiteli prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hassarmy.cz

telefonní kontakt:+420 731 629 331
e-mail: eshop@hasshroby.cz

 

I. Základní ustanovení

 1. Reklamační řád obchodní společnosti HASS Hroby s.r.o se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hassarmy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 2. Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tj. "Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“, jakož i ve smyslu § 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, tj.: „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Reklamací se rozumí uplatnění nároku kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží, která se u zboží dodaného prodávajícím vyskytne a jíž kupující oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem doloží prodávajícímu ve lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění koupeného zboží.
 4. Reklamačním řízením se rozumí postup prodávajícího po uplatnění reklamace kupujícím, jehož výsledkem je rozhodnutí prodávajícího o oprávněnosti reklamace a následné uspokojení nároků kupujícího postupem dle bodu II. reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady“, či rozhodnutí prodávajícího o zamítnutí reklamace jako neoprávněné.
 5. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Tuto skutečnost lze prokázat zejména stvrzenkou, účtenkou, paragonem, dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem, nebo obdobným způsobem, dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u společnosti HASS Hroby s.r.o.. Požádá-li o to kupující, vydá mu prodávající doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta. Prodávající na dokladu uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj.
 6. Do délky lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít, tj. doba trvání reklamace končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží kupujícím. V případě neoprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neprodlužuje.

 

II. Nároky z odpovědnosti za vady

V souladu s § 2169 občanského zákoníku může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující má rovněž nárok na dodání chybějícího zboží, či jeho části.

 

III. Záruční doba

 1. Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít. V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

 
IV. Reklamace a reklamační řízení

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího osobně v sídle prodávajícího, na kterékoliv prodejně prodávajícího uvedené na https://www.hassarmy.cz, telefonicky na tel. čísle:+420 731 629 331, prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@hasshroby.cz, případě poštou na adrese sídla prodávajícího. Je-li v potvrzení vystaveném dle čl. 8.2 obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.
 2. Kupující je povinen bezodkladně po uplatnění reklamace předložit prodávajícímu zboží v jeho kompletní podobě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím nebo, po konzultaci s prodávajícím, jeho reklamovanou část, je-li tato část oddělitelná od celku a nemá-li její oddělení vliv na fungování zboží, nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) servisnímu pracovníkovi reklamací.  V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není kupujícím předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 3. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a charakteru a rozsahu vady o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení, o předpokládaném výsledku reklamačního řízení a o přibližném datu ukončení reklamačního řízení. Při reklamaci zboží učiněné prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou, nebo telefonicky, informuje prodávající kupujícího rovněž o adrese, na níž má být reklamované zboží zasláno.
 4. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. V případě, kdy zboží bude prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném obalu, nemusí být reklamace uznána za oprávněnou. Náklady na přepravu , jakož i jiné s uplatněním reklamace související náklady, hradí kupující sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace, má kupující právo požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (kupř. poštovné, náklady na přepravu).
 5. Při uplatnění reklamace kupující uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit (nároky kupujícího z odpovědnosti za vady jsou uvedeny v bodě II. reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady“). Přesnou specifikaci vad zboží, jakož i specifikaci práv, která kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, je kupující povinen prodávajícímu oznámit současně s učiněním reklamace, nejpozději však při předání reklamovaného zboží prodávajícímu.
 6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje („Potvrzení o uplatnění reklamace“).
 7. Prodávající poté, co obdrží reklamované zboží v jeho kompletní podobě, tj. včetně jeho součástí, příslušenství a související dokumentace, případně servisní technik reklamací sám na místě u objemných artiklů, provede předběžnou prohlídku zboží, zhodnotí nároky uplatněné Kupujícím, a je-li to z učiněných zjištění možné, vyřídí reklamaci tak, že ji uzná jako oprávněnou a uspokojí Kupujícího v souladu s bodem II. reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady, nebo reklamaci na místě odmítne jako neoprávněnou a reklamované zboží kupujícímu vrátí. V případě, kdy bude reklamace kupujícího zamítnuta, je prodávající v odůvodněných případech (zejména opakované zjevně neopodstatněné reklamace kupujícího zjevně šikanózního charakteru) oprávněn požadovat po kupujícím náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s posouzením a vyřízením reklamace.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího.
 9. O výsledku uplatněné reklamace vystaví prodávající písemný doklad, v němž uvede datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodní zamítnutí reklamace („Protokol“). Protokol bude přiložen ke zboží. Kopii Protokolu si prodávající ponechá pro účely evidence. Výsledek reklamačního řízení prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu sdělenou kupujícím při předání reklamovaného zboží (e-mailová adresa) a zaznamenanou v Potvrzení o uplatnění reklamace, telefonicky (i prostř. sms) na telefonní číslo uvedené kupujícím při předání reklamovaného zboží a zaznamenané v Potvrzení o uplatnění reklamace, či na žádost kupujícího jiným dohodnutým způsobem zaznamenaným v Potvrzení o uplatnění reklamace.
 10. Potvrzení o uplatnění reklamace a Protokol mohou být obsaženy v jediné listině – reklamačním protokolu.
 11. Kupující je oprávněn a rovněž povinen se o průběhu reklamace informovat, a to způsobem určeným v bodě IV. reklamačního řádu „Reklamace a reklamační řízení“ odst. 1 pro uplatnění reklamace, případně rovněž telefonicky na tel. čísle uvedeném na Potvrzení o uplatnění reklamace. V případě, že tak Kupující neučiní, pak v souladu s nálezem Ústavního soudu České republiky, sp. zn. III. ÚS 2983/08 musí snášet důsledky, které z jeho nečinnosti v tomto směru plynnou.
 12. Nevyzvedne-li si kupující vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace vyřízena, je prodávající po předchozí písemné výzvě zaslané doporučeně kupujícímu na adresu uvedenou při uplatnění reklamace a zaznamenanou na Potvrzení o uplatnění reklamace, oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 15,-Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Přesáhne-li výše skladného cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající je ve smyslu § 2126 a násl. Občanského zákoníku oprávněn postupovat cestou svépomocného prodeje.

 
V. Závěrečná ustanovení

Kupující je v případě uplatnění reklamace povinen sdělit prodávajícímu kontaktní údaje za účelem vzájemné komunikace v rámci reklamačního řízení, a to zejména adresu trvalého bydliště, resp. adresu, na níž přebírá poštu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, fax. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.

Reklamační řád je platný a účinný od 1.11.2017 a je k dispozici na jednotlivých jako dokument ke stažení na webových stránkách www.hassarmy.cz Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem již před uskutečněním koupě zboží. Převzetím zboží od Prodávajícího či přepravce Kupující akceptuje tento reklamační řád. Prodávající si vyhrazuje právo na změny řádu.

UPOZORNĚNÍ: vrácené zboží (k reklamaci, ...) neposílejte na dobírku dle čl. 2.1.16 VOP.

 

Odmítnutí přijetí do reklamace

 • Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 • Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Poté je zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady.

Soubory ke stažení